Cl. 3

Clenství

 1. Clenství v OSPK je dobrovolné.
 2. Clenem OSPK se ve smyslu cl. 1 odst. 1 muže stát každý obcan po dosažení 18 let, který souhlasí s temito stanovami. Za stejných podmínek se muže stát clenem i duchodce nebo nezamestnaný, pokud v minulosti byl v pracovním pomeru k zamestnavatelum, uvedeným v cl. 1 odst. 1.
 3. Prihláška za clena je písemná. O prijetí clena rozhoduje výbor ZO. U zamestnavatelu, u nichž dosud není založena ZO rozhoduje o prijetí nového clena ZO, kterou si sám vybere.
 4. Dokladem o clenství je clenský prukaz, který je majetkem OSPK.
 5. Clenství v OSPK zaniká:
 1. vystoupením
 2. vyloucením
 3. vyškrtnutím
 4. úmrtím clena nebo jeho prohlášením za mrtvého
 5. zrušením OSPK.
 1. Clen muže vystoupit z OSPK na základe dobrovolného rozhodnutí dopisem adresovaným ZO vždy ke konci kalendárního mesíce.
 2. Clen muže být vyloucen z OSPK pokud:
 1. závažným zpusobem nebo opakovane porušil tyto stanovy
 2. jednal proti zájmum OSPK
 3. se provinil proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie
 4. byl pravomocne odsouzen pro závažný trestný cin.

O vyloucení rozhoduje orgán, který clena prijal.

 1. Clenství v OSPK zaniká vyškrtnutím pri neplacení clenských nebo udržovacích príspevku po dobu nejméne 12 mesícu, a to až po písemné upomínce výborem ZO s upozornením na vyškrtnutí.
 2. Vyloucený nebo vyškrtnutý clen se muže odvolat k príští clenské schuzi nebo k sjezdu. Odvolání nemá odkladný úcinek.
 3. Zánikem clenství vystoupením, vyloucením nebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit cástky dlužné ZO nebo OSPK. Výbor ZO nebo VV muže rozhodnout o jejich vymáhání právní cestou.
 4. Do doby clenství v OSPK se zapocítává:
 1. základní vojenská a civilní služba
 2. clenství v bývalém ROH.