Cl. 13

Majetek a hospodarení

 1. Majetek OSPK tvorí financní fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroje majetku OSPK tvorí zejména:
 1. majetek, který prevzal z vlastnictví bývalého ROH do vlastnictví OSPK
 2. clenské príspevky a jiné platby clenu
 3. príjmy z vlastní hospodárské cinnosti
 4. úroky a dary
 5. jiné príjmy.
 1. Hospodarení OSPK se rídí rozpoctem a plánem cinnosti schválenými príslušným orgánem.
 2. Financními prostredky v rámci schváleného rozpoctu disponují funkcionári a clenové OSPK uvedení ve finacním rádu a pravidlech pro hospodarení s financními prostredky a majetkem ZO OSPK.
 3. O nabývání, pozbývání a prevodech movitého majetku a nemovitostí mimo obvyklé hospodarení a výdajích v rámci disponibilních zdroju mimo schválený rozpocet rozhoduje VV.
 4. Pri rozdelení ZO nebo prevodu cásti clenu ZO do jiné ZO se financní prostredky a hmotný majetek ZO rozdelí dílem podle poctu clenu ZO.