Cl. 6

Spolecné organizacní zásady

  1. Všechny orgány OSPK se volí zdola nahoru. Volební období je ctyrleté. Volené orgány pravidelne skládají úcty a podávají zprávy o své cinnosti orgánum, které je zvolily. Podrobnosti a zpusob voleb upravují príslušné volební rády schválené clenskou schuzí nebo sjezdem.
  2. Každý clen orgánu muže být pro neplnení funkcních povinností odvolán orgánem, který ho zvolil, a to i v prubehu volebního období.
  3. Usnesení orgánu se prijímají vetšinou hlasu a jsou závazná pro všechny cleny orgánu, usnesení vyšších orgánu jsou závazná pro nižší orgány.
  4. Orgány jsou oprávneny prijímat usnesení, je-li hlasování prítomna nadpolovicní vetšina jejich clenu nebo delegátu. Usnesení je prijato hlasuje-li pro ne nadpolovicní vetšina prítomných. Pri rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy orgánu.
  5. Clen orgánu muže kdykoliv ze své funkce odstoupit.
  6. prubehu funkcního období muže volený orgán uvolnená místa clenu doplnit kooptací.
  7. ZO mohou usnesením clenské schuze vyjádrit neduveru kterémukoliv volenému orgánu OSPK, s výjimkou revizních komisí, a to jestliže jedná v rozporu se stanovami a programem OSPK a jsou-li jeho rozhodnutí v zásadních otázkách v rozporu s vulí clenu. Orgán, kterému byla vyslovena neduvera, je povinen projednat takové stanovisko se zástupci tech, kterí vyjádrili neduveru, na svém nejbližším zasedání.
  8. Pokud ve stanovené lhute výbor ZO neprijme stanovisko clenu nebo vyšší orgán stanovisko nadpolovicní vetšiny ZO a nevyvodí z toho potrebné závery ve svých rozhodnutích, usneseních a cinnosti, je povinen do trí mesícu pripravit nové volby a odstoupit.
  9. Nižší orgány mají právo obracet se k vyšším orgánum s námety, pripomínkami a kritikou. Vyšší orgány jsou povinny odpovedne na ne reagovat.
  10. Orgány OSPK rozhodují o své vlastní strukture a mají právo si vytváret pracovní komise k zabezpecení specifických úkolu. K tomu si vypracují a schválí príslušné vnitrní prepisy, které upravují pravomoci, povinnosti a odpovednost príslušných funkcionáru, orgánu a komisí.