Cl. 5

Povinnosti clenu

Clen OSPK má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy a rozhodnutí volených orgánu
  2. platit rádne a vcas clenské príspevky a jiné platby
  3. rádne vykonávat zvolenou funkci, plnit sverené úkoly a nést za ne odpovednost
  4. pravidelne se zúcastnovat schuzí a respektovat jejich rozhodnutí a usnesení
  5. chovat se a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno OSPK.