Cl. 2

Právní postavení OSPK a jeho složek

  1. OSPK je právnickou osobou.
  2. Právními subjekty, které za OSPK v rozsahu své pusobnosti mohou vlastním jménem nabývat práv a zavazovat se, jsou též:
  1. základní organizace OSPK
  2. výkonný výbor OSPK (dále jen “VV”).
  1. Orgány a složky OSPK, které nemají právní subjektivitu, jsou oprávneny vystupovat v právních vztazích jménem OSPK jen jsou-li k tomu zmocneny vnitrními predpisy OSPK nebo temito stanovami.
  2. Za OSPK a ZO jedná príslušný výbor, za nehož navenek vystupuje a jedná jeho predseda nebo výborem poverený další clen.