Cl. 11

Revizní komise

  1. Revizní komise jsou voleny clenskou schuzí resp. sjezdem. V prípade, že není clenskou schuzí komise zvolena, muže, na vyžádání a s jejím souhlasem, provést revizi v ZO revizní komise OSPK.
  2. Pro volbu revizních komisí platí stejné principy, jako pro volbu orgánu OSPK. Revizní komise mají stejné funkcní období, jako orgány, které je volí. Revizní komise jsou svolávány dle potreby predsedou, minimálne však 1x za pololetí.
  3. Revizní komise vykonávají
  1. revize hospodarení s financními prostredky
  2. revize placení clenských príspevku cleny OSPK a jejich odvod ZO
  3. revize hospodarení s movitým a nemovitým majetkem
  1. O své cinnosti informují orgán, který je zvolil, predkládají svá zjištení, návrhy a doporucení clenské schuzi ZO, sjezdu a mezi jejich zasedáními výboru ZO a VV.
  2. Revizní komise vykonávají svou cinnost nezávisle na orgánu, který je zvolil. Revizní komise není podrízena revizním komisím vyšších orgánu ani vyšším orgánum.