Cl. 9

Sjezd

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem OSPK. Svolává jej jednou za ctyri roky VV. Mimorádný sjezd se svolává na žádost nadpolovicní vetšiny ZO nebo na základe rozhodnutí dvoutretinové vetšiny clenu VV.
 2. Sjezd
 1. schvaluje stanovy, jejich zmeny a doplnky
 2. projednává a schvaluje zprávu o cinnosti a hospodarení OSPK za minulé období a zprávu revizní komise
 3. hodnotí plnení programu stanoveného predchozím sjezdem a stanoví cíle a program OSPK pro další období
 4. schvaluje plán cinnosti a na príští období
 5. schvaluje financní rád a pravidla pro hospodarení s financními prostredky a majetkem ZO OSPK
 6. schvaluje výši clenských príspevku, udržovacích príspevku a odvody z nich ZO
 7. volí predsedu OSPK, kterému volbou vzniká pracovní pomer založený volbou
 8. stanovuje pocet clenu VV a klíc k jejich volbe
 9. volí cleny VV a jejich zástupce a cleny revizní komise
 10. rozhoduje o clenství OSPK v odborových sdruženích v Ceské republice a v mezinárodních organizacích.