Cl. 10

Výkonný výbor

 1. V dobe mezi zasedáními sjezdu cinnost OSPK rídí a odpovídá za ni jedenácticlenný VV zvolený sjezdem ve složení predseda OSPK a jeden clen za každý region s hlasem rozhodujícím. Jednání VV se úcastní predseda revizní komise s hlasem poradním. V prípade neprítomnosti zvoleného clena VV se jednání VV úcastní jeho zástupce zvolený sjezdem.
 2. VV svolává predseda OSPK nejméne jednou za dva mesíce. Mimorádné zasedání VV predseda svolá, požádá-li o to nadpolovicní pocet clenu VV, nebo na základe vlastního rozhodnutí.
 3. VV zejména
 1. rozpracovává usnesení sjezdu a zabezpecuje jeho plnení
 2. svolává sjezd, pripravuje návrhy zpráv a materiálu predkládaných sjezdu a urcuje zpusob volby delegátu na sjezd
 3. schvaluje zprávu o cinnosti a hospodarení OSPK za minulý rok a schvaluje plán cinnosti a hospodarení na príští rok
 4. vydává organizacní rád OSPK
 5. schvaluje zmeny stanov vyplývající z požadavku právních predpisu
 6. schvaluje zpusob vytvárení a rušení pracovních skupin nebo komisí
 7. navrhuje zmeny stanov v dobe mezi sjezdy a schvaluje vyhlášení vnitrosvazového referenda ZO ke schválení techto zmen
 8. rozhoduje o prijetí zamestnancu OSPK.
 1. VV je ze všech svých rozhodnutí odpovedný sjezdu.
 2. cele VV stojí predseda OSPK, který zastupuje VV v období mezi jeho zasedáními. Je oprávnen jednat jménem OSPK ve všech vecech.