Cl. 1

Základní ustanovení

  1. Odborový svaz pracovníku knihoven (dále jen “OSPK”) je samostatné dobrovolné sdružení zamestnancu knihoven a jiných informacních organizací a institucí, vcetne bývalých, kterí o clenství projeví zájem.
  2. OSPK je politicky, ekonomicky a organizacne nezávislý na státních a obecních orgánech, podnikatelských subjektech, politických stranách, hnutích, obcanských sdruženích a jiných organizacích.
  3. Základní úlohou a posláním OSPK je v souladu s právní rádem zejména
  1. a) ochrana, prosazování a obhajoba zejména pracovních, sociálních, mzdových

           a profesních práv jeho clenu vuci zamestnavatelum

           b) prosazování a obhajování práv a potreb clenu v oblasti bezpecnosti a

           ochrany zdraví pri práci (dále jen “BOZP”) vuci zamestnavatelum

           c) uzavírání kolektivních smluv mezi základními organizacemi OSPK (dále jen

           “ZO”) a zamestnavateli

           d) prosazování oprávnených zájmu a potreb clenu vuci orgánum státní správy a

           samosprávy.

  1. Pri naplnování svého poslání vychází OSPK z práv daných mu zejména Ústavou Ceské republiky, Listinou základních práv a svobod, úmluvami Mezinárodní organizace práce, Zákoníkem práce a dalšími právními predpisy a smernicemi Evropské unie.
  2. K prosazování a obhajobe práv svých clenu se OSPK muže sdružovat s jinými odborovými svazy a muže být clenem mezinárodních odborových sdružení.
  3. OSPK má pusobnost na území Ceské republiky.
  4. OSPK má sídlo v Praze.