Cl. 14

Záverecná ustanovení

  1. O zániku, rozdelení nebo sloucení OSPK rozhoduje na návrh delegátu sjezd. Sjezd soucasne rozhodne, jakým zpusobem se naloží s majetkem OSPK, stanoví postup k provedení majetkového vyporádání a urcí právního nástupce OSPK a jeho orgánu, prípadne stanoví orgán poverený likvidací.
  2. V období mezi sjezdy provádí výklad techto stanov VV.
  3. Tyto stanovy byly schváleny sjezdem dne 27.3.2001 a nabývají úcinnosti dnem schválení. Tímto dnem pozbývají platnosti stanovy ze dne 25.3.1997.