Cl. 7

ZO OSPK

 1. Základní organizacní složkou OSPK je ZO. Vzniká zpravidla na jednom pracovišti u jednoho zamestnavatele pri poctu nejméne trí clenu. Jedna ZO muže být ustavena i pro více zamestnavatelu resp. cleny jedné ZO mohou být i zamestnanci více zamestnavatelu.
 2. ZO vzniká usnesením ustavující clenské schuze a pridelením registracního císla VV. Vnitrne je možné clenit ZO na úseky po nejméne 10 clenech v cele s voleným úsekovým duverníkem.
 3. Nejvyšším orgánem ZO je clenská schuze. Je svolávána výborem ZO nejméne jednou za rok, nebo když o to požádá nadpolovicní vetšina clenu ZO.
 4. V ZO, kde z nejruznejších duvodu není možné konat clenskou schuzi, je možné ji nahradit konferencí delegátu.
 5. Clenská schuze projednává všechny základní otázky cinnosti ZO, zejména:
 1. projednává a schvaluje zprávu výboru ZO o cinnosti a hospodarení za období od predcházející clenské schuze a zprávu revizní komise ZO
 2. schvaluje plán cinnosti a rozpocet ZO
 3. projednává popr. schvaluje kolektivní smlouvu se zamestnavatelem
 4. volí výbor ZO a revizní komisi ZO, které ze svého stredu na prvním zasedání zvolí predsedu
 5. volí delegáty na sjezd OSPK.
 1. V ZO do 10 clenu má práva výboru clenská schuze, která volí duverníka popr. jeho pomocníky.
 2. Volební období je ctyrleté, pokud clenská schuze neurcí jinak.
 3. V období mezi clenskými schuzemi rídí cinnost ZO a prijímá rozhodnutí ve všech vecech, které nejsou vyhrazeny clenské schuzi, její výbor. Schází se podle potreby, nejméne jednou za pul roku.
 4. Výbor ZO je príslušným odborovým orgánem ve vztahu k zamestnavateli, vuci nemuž ve smyslu právních predpisu uplatnuje právo na spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává právními predpisy dané právo kontroly a je príslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání se.
 5. ZO zaniká
 1. rozhodnutím clenské schuze o rozdelení, sloucení nebo zrušení; zápis o tom se zasílá VV
 2. rozhodnutím VV o jejím zrušení neplní-li povinnosti vyplývající ze stanov nebo jiných vnitrních predpisu
 3. snížením poctu clenu pod tri.