Dokumenty

 

Stanovy

Odborového svazu pracovníku knihoven

Základní ustanovení
Právní postavení OSPK a jeho složek
Clenství
Práva clenu
Povinnosti clenu
Spolecné organizacní zásady
ZO OSPK
Orgány OSPK
Sjezd
Výkonný výbor
Revizní komise
Regiony
Majetek a hospodarení
Záverecná ustanovení

 

Financní rád

Odborového svazu pracovníku knihoven

(dále jen “OSPK”)

 

 1. Financní zabezpecení OSPK
 1. Zdroje financního zabezpecení svazu jsou zakotveny ve stanovách (cl. 13 odst. 2).
 2. Clenský príspevek OSPK je stanoven ve výši 1% z mesícního platu clena OSPK po odpoctu daní.
 3. Udržovací príspevek OSPK platí nepracující clenové ve výši 5,- až 20,- Kc mesícne, a to podle rozhodnutí clenské schuze ZO.
 4. Clenské a udržovací príspevky od clenu OSPK ve stanovené výši vybírají základní organizace OSPK (dále jen “ZO”). Ponechají si 70% na financování vlastní cinnosti a 30% odvádejí do rozpoctu OSPK.

 

 1. Fondy OSPK

K financnímu zabezpecení cinnosti a úkolu OSPK jsou vytváreny úcelové fondy:

 1. Sociální fond

Ze sociálního fondu lze poskytovat príspevky:

 1. na jednorázové sociální podpory clenu OSPK v dobe nezamestnanosti, na mimorádné výpomoci
 2. na soudní poplatky pri právním zastoupení clenu OSPK v pracovneprávních sporech.

O poskytnutí príspevku a jeho výši rozhoduje výkonný výbor OSPK (dále jen “VV”) na základe žádosti clena OSPK nebo ZO. Žádost clena OSPK je nutno doložit písemným oduvodnením výboru ZO.

 1. Organizacne hospodárský fond

Z organizacne hospodárského fondu se hradí

 1. cinnost VV a revizní komise OSPK
 2. cinnost sekretariátu OSPK (hospodársko správní výdaje, mzdy, nájemné, pojistné, spoje, energie, služby apod.)
 1. Fond rekreací

Jeho tvorbu a cerpání schvaluje VV.

 

C) Rozpocet a úcetnictví OSPK

VV schvaluje rozpocet OSPK na príslušný kalendární rok a schvaluje výsledky hospodarení. Úcetnictví se vede podle platných právních predpisu a provádí se pololetní a rocní uzáverka. K provádení financních operací se mohou využívat služby penežních ústavu.

VV zajištuje evidenci a správu movitého a nemovitého majetku OSPK.

 

 1. Kontrola hospodarení

Hospodarení v souladu se schváleným rozpoctem a právními predpisy kontroluje príslušná revizní komise ve smyslu stanov OSPK.

 

Tento financní rád byl schválen sjezdem OSPK a nabyl úcinnosti dne 27.3.2001. Tímto dnem pozbyl platnosti financní rád ze dne 25.3.1997.